Organizing committee

Institute of Cytology and Genetics, SB RAS, Novosibirsk, Russia

  • Elena Salina (Head of the organizing committee)

  • Elena Khlestkina (Secretary)

  • Galina Kiseleva (International office)

  • Sergey Lavryushev

  • Svetlana Zubova

  • Andrey Kharkevich

  • Nadezhda Glebova

  • Olga Znak

 
     
 
     
 

Copyright 2009. IC&G SB RAS