Laboratory History

Old laboratory photoes

1982

First row (sitting), from left to right: I. Zakharov, E. Ginzburg, D. Furman, Z. Nikoro, M. Golubovsky, I.Erokhina, R.Churaev.

Standing, from left to right: L. Omelyanchuk, I. Shindyalov; Yu.  Matushkin, S.  Rodin, . Zharkikh, V. Solovyev, V.  Ratner, I. Shakhmuradov, N. Kolchanov.